Statutul Comitetului Naţional Român de Iluminat

Statutul CNRI poate fi descărcat pentru studiu offline aici.

Capitolul 1. DISPOZIŢII GENERALE

 1. Comitetul Naţional Român de Iluminat, denumit în continuare CNRI, este o asociaţie profesională, cu personalitate juridică de drept privat, nonprofit, apolitică, cu patrimoniu şi buget proprii, autonomă şi independentă având rolul de a reprezenta, promova şi proteja interesele domeniului iluminatului.

 2. Respectă angajamentele care decurg din calitatea de membru al Comisiei Internaţionale de Iluminat (CIE – Comission Internationale d’Éclairage).

 3. Comitetul Naţional Român de Iluminat are sediul central în municipiul Bucureşti, sector 2, B-dul Pache Protopopescu nr.66.

 4. Durata de funcţionare a asociaţiei este nedeterminată.

 1. Creşterea notorietăţii Asociaţiei.

 2. Menţinerea calităţii de membru CIE.

 3. Promovarea ştiinţei, tehnologiei şi artei luminii şi iluminatului (Termenii de lumină şi iluminat cuprind într-un sens larg atât subiectele fundamentale ale domeniului, ca vederea, fotometria şi colorimetria, radiaţiile naturale şi artificiale din spectrul vizibil, UV şi IR, cât şi partea aplicativă a utilizării luminii în interior şi exterior, inclusiv aspecte legate de estetica, sustenabilitate şi colectarea lămpilor uzate, precum şi modurile de producere şi dirijare a radiaţiilor vizibile, UV şi IR)

 4. Colaborarea la realizarea reglementărilor legislative şi normativelor specifice.

 5. Realizarea şi menţinerea de parteneriate cu alte organizaţii naţionale şi internaţionale privind ştiinţa, tehnologia, normarea, protecţia mediului şi sustenabilitate, în domeniul luminii şi iluminatului.

 6. Desfăşurarea de activitati de formare profesională continuă, evaluare şi certificare profesională în domeniul luminii şi iluminatului.

 7. Sprijinirea cursurilor în domeniul luminii şi iluminatului din instituţiile de învăţământ superior.

 8. Reprezentarea şi susţinerea domeniului iluminatului în faţa autorităţilor publice şi administrative, în spiritul respectării valorilor profesionale şi morale.

 1. CNRI are următoarele atribuţii:

  1. Propune reglementări legislative şi normative specifice, în vederea promovării si aplicării lor;

  2. Urmăreşte exercitarea competentă şi calificată a profesiei cu respectarea codului Etic al CNRI;

  3. Promovează şi protejează calitatea în domeniul iluminatului;

  4. Reprezintă interesele domeniului iluminatului în faţa autorităţilor publice şi administrative, precum şi în organismele profesionale internaţionale;

  5. Participă la comitetele tehnice de lucru internaţionale pentru realizarea normelor CEN şi a recomandărilor CIE;

  6. Colaborează cu autorităţi publice care au legătură cu iluminatul, la realizarea reglementărilor şi normelor aplicabile în domeniul iluminatului

  7. Cooperează cu alte organisme şi asociaţii profesionale din domenii complementare.

  8. Iniţiază şi sprijină programe naţionale de creştere a calităţii vieţii prin mijloacele oferite de un mediu luminos corect.

 2. CNRI are ca atribuţia principală acordarea certificatului de atestare profesională în iluminat, procedură evidenţiată prin Regulament propriu de desfăşurare a examenului de atestare.

 3. CNRI are rol de centru de formare şi evaluare a competenţelor profesionale în domeniul luminii şi iluminatului:

  1. Organizează cursuri de formare profesională continuă în domeniul luminii şi iluminatului.

  2. Evaluează şi certifică calitatea de specialist în iluminat.

 4. CNRI poate desfăşura şi alte activităţi, după cum urmează:

  1. Organizarea de conferinţe, simpozioane, seminarii

  2. Participarea la evenimente ştiinţifice din domenii conexe la care să fie promovat domeniul luminii şi iluminatului.

  3. Participarea la activităţile CIE.

  4. Realizarea unei reviste de specialitate care să prezinte lucrări ştiinţifice din domeniul luminii şi iluminatului.

  5. Dezvoltarea centrului de documentare CNRI.

Patrimoniul iniţial al asociaţiei este în valoare de 1000 lei.

Activitatea CNRI se finanţează din taxe de înscriere, cotizaţii anuale ale membrilor asociaţi, fonduri rezultate din manifestări ştiinţifice, drepturi editoriale specifice, activităţi economice pe care le desfăşoară, precum şi din donaţii, sponsorizări, sume rezultate din taxa de examinare în vederea certificării profesionale pentru domeniul iluminatului (CAPI) sau alte surse, în condiţiile legii.

Capitolul 2. MEMBRII ASOCIAŢI AI CNRI, DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Calitatea de membru asociat al CNRI este deținută de persoanele nominalizate in tabloul național CNRI. Membri înțeleg să se asocieze în scopul realizării obiectivelor menționate la ART. 2

Pot dobândi calitatea de membru asociat al CNRI personalităţi marcante din domeniul iluminatului, din domenii complementare sau conexe, persoane fizice sau juridice care au făcut donaţii, sub orice formă pentru asociaţie si persoane fizice sau juridice cu sau fără activitate curentă în domeniul luminii şi iluminatului, dar care doresc să sprijine şi să ajute dezvoltarea iluminatului de calitate. Calitatea de membru asociat se dobândeşte în urma formulării unei cereri scrise care se înaintează CNRI, care trebuie aprobată de Comitetul Director.

În situaţia cooptării de noi membri, prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie numai în cazul în care aceştia dobândesc calitatea de reprezentant legal al asociaţiei, fiind obligaţi să acţioneze în raporturile juridice cu terţii, individual sau colectiv, în numele şi pe seama persoanei juridice.

Calitatea de membru asociat se pierde prin retragere din proprie iniţiativă, prin neplata cotizaţiei timp de trei luni de zile, consecutiv, sau prin aducerea unor prejudicii materiale sau morale asociaţiei. De asemenea, calitatea de membru asociat se pierde şi prin nerespectarea codurilor/normelor/regulamentelor interne ale CNRI.

Membrii asociaţi ai CNRI sunt:

 • Membrii asociaţi activi

 • Membrii asociaţi de onoare

 • Membrii asociați susținători

 1. Din CNRI pot face parte, profesioniști care activează în domeniul iluminatului sau domenii complementare, deținători al unui Certificat de Atestare Profesională în Iluminat – CAPI, având calitatea de membru individual.

 2. Din CNRI pot face parte instituţii de învăţământ superior, având calitatea de membru colectiv.

 3. Din CNRI pot face parte societăţi comerciale care activează în domeniul iluminatului, având calitatea de membru colectiv.

Membrii asociaţi de onoare sunt personalităţi ştiinţifice din domeniul iluminatului sau domenii conexe (arhitectură, design, instalaţii electrice etc.).

Pot deveni membri asociaţi de onoare ai CNRI persoane fizice sau juridice care au făcut donaţii, sub orice formă, pentru asociaţie.

În cazuri excepţionale, pentru merite deosebite la dezvoltarea domeniului, se instituie titlul de Preşedinte de Onoare al CNRI.

ART. 8. Membrii asociaţi susţinători ai CNRI

Membrii asociaţi susţinători sunt persoane fizice sau juridice cu sau fără activitate curentă în domeniul luminii şi iluminatului, dar care doresc să sprijine şi să ajute dezvoltarea iluminatului de calitate.

Membrii asociaţi susţinători sunt persoane fizice sau juridice cu sau fără activitate curentă în domeniul luminii şi iluminatului, dar care doresc să sprijine şi să ajute dezvoltarea iluminatului de calitate.

 1. Membrii asociaţi CNRI au următoarele drepturi:

  1. Să participe la toate activităţile şi manifestările care constituie obiectul de activitate al CNRI

  2. Să fie informaţi asupra activităţii desfăşurate de CNRI.

  3. Să consulte materialele documentare existente – Biblioteca CNRI.

  4. Să beneficieze de programe de perfecţionarea pregătirii profesionale, organizate de către CNRI.

  5. Să utilizeze alături de nume, calitatea de membru asociat al Comitetului Naţional Român de Iluminat.

  6. Să beneficieze de consiliere şi sprijin din partea organizaţiei.

  7. Să beneficieze de serviciile CNRI în condiţii preferenţiale.

  8. Să beneficieze de orice alte drepturi stabilite de lege, Regulament şi de Adunarea Generală a CNRI.

    

 2. Membrii asociaţi activi (individuali şi colectivi), suplimentar faţă de prevederile ART.9, alin. (1), au următoarele drepturi :

  1. Să-şi exercite dreptul de vot atât pentru alegerea forurilor de conducere CNRI, cât şi pentru orice alte documente supuse aprobării.

  2. Să aducă propuneri şi amendamente, conform procedurilor stabilite, la toate documentele supuse aprobării Adunării Generale.

    

 3. Suplimentar faţă prevederile ART. 9. alin. (1) şi (2), membrii asociaţi activi individuali au dreptul

  1. Să fie aleşi în forurile de conducere ale CNRI.

    

 4. Membrii asociaţi de onoare care provin din rândul membrilor asociaţi CNRI, suplimentar faţă de prevederile ART.9, alin. (1), au dreptul

  1. Să-şi exercite dreptul de vot atât pentru alegerea forurilor de conducere CNRI, cât şi pentru orice alte documente supuse aprobării.

  2. Să aducă propuneri şi amendamente, conform procedurilor stabilite, la toate documentele supuse aprobării Adunării Generale.

  3. Să fie aleşi în Comisia de Etică.

Membrii asociaţi ai CNRI au următoarele obligaţii:

 1. Să respecte statutul şi hotărârile organelor de conducere ale CNRI.

 2. Să contribuie la realizarea acţiunilor iniţiate de CNRI.

 3. Să participe la programele de perfecţionare profesională şi să-şi îmbogăţească permanent cunoştinţele profesionale.

 4. Să achite regulat şi la termenele stabilite cotizaţia către CNRI.

 5. Să promoveze, să susţină, să reprezinte şi să apere prin acţiunile lor interesele CNRI.

 6. Să acţioneze pentru creşterea prestigiului domeniului iluminatului.

 7. Să nu angajeze CNRI în evenimente de marketing şi comerciale partizane.

 8. Să nu desfăşoare în numele CNRI activităţi partizane.

 9. Să nu desfăşoare şi să nu angajeze activităţi politice în cadrul şi pe seama organizaţiei.

 10. Să aducă la cunoştinţa secretariatului CNRI orice modificare survenită faţă de datele înregistrate în evidenţe şi să ofere în acest sens toate datele solicitate.

 11. Să declare CNRI, la cererea acestuia, domeniile în care își exercită profesia.

 1. Valoarea cotizaţiilor anuale pentru categoriile de membrii asociaţi CNRI şi cea a taxei de înscriere se stabilesc prin hotărâre a Adunării Generale.

 2. Membrii asociaţi de onoare nu plătesc cotizaţia anuală.

 3. Membrii colectivi – instituţii de învăţământ superior nu plătesc cotizaţia anuală.

 1. Plata cotizaţiei anuale se face o singură dată pe an, până cel târziu la 30 aprilie.

 2. După 6 luni de neplată a cotizaţiei, fără justificare, dreptul de membru asociat se suspendă, prin decizia Preşedintelui, până la achitarea integrală a acesteia.

 3. În cazuri excepţionale Colegiul Director al CNRI poate aproba eşalonarea.

 4. Membrii asociaţi cărora li s-a suspendat dreptul de membru asociat pentru neplata cotizaţiei vor plăti o taxă de reluare a dreptului de membru asociat. Valoarea acestei taxe se va stabili prin hotărâre a Adunarii Generale CNRI.

 5. Cotizaţiile şi taxele prevăzute în prezentul Regulament se colectează de către secretariatul CNRI.

Capitolul 3. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CNRI

 1. Organizarea și funcționarea CNRI sunt asigurate, potrivit legii și prezentului statut, de către forurile de conducere alese, care au funcție reprezentativă, de conducere, decizie și control.

 2. Forurile de conducere ale CNRI sunt:

  1. Adunarea Generală;

  2. Colegiul Director;

  3. Vicepreşedinţii şi Directorii de Divizii.

 3. Persoanele alese alin. (2) b) şi c) au mandat de 4 ani şi nu mai mult de două mandate consecutive pe aceeaşi poziţie.

 1. Comisiile CNRI reglementate în prezentul statut sunt: Comisia de Cenzori şi Comisia de Etică.

 2. Membrii comisiilor sunt aleşi de Adunarea Generală şi au mandat de 4 ani. Membrii aleşi nu pot exercita mai mult de două mandate consecutiv în aceeaşi funcţie.

 1. Adunarea generală este organul de conducere al CNRI, alcătuit din totalitatea membrilor asociaţi.

 2. Competenţa adunării generale cuprinde:

  1. stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale CNRI;

  2. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

  3. alegerea şi revocarea membrilor Colegiul Director;

  4. alegerea şi revocarea Vicepreşedinţilor şi a Directorilor de Divizii;

  5. alegerea membrilor asociaţi de onoare şi a preşedintelui de onoare;

  6. alegerea şi revocarea membrilor Comisiei de Etică;

  7. alegerea şi revocarea membrilor Comisiei de Cenzori;

  8. modificarea statutului;

  9. validarea de noi membri asociaţi;

  10. radierea membrilor asociaţi care încetează să se conformeze condiţiilor de asociere sau aduc atingere intereselor CNRI;

  11. adoptã hotărâri cu privire la toate problemele aflate pe ordinea de zi stabilită în convocare.

  12. dizolvarea şi lichidarea CNRI, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

  13. orice alte atribuţii prevăzute în legea asociaţiilor.

 3. Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la ART.13 alin. (2) lit. b) şi c).

 4. Colegiul Director stabileşte data şi locul desfăşurării Adunării Generale, precum şi tematica care va fi supusă dezbaterii şi aprobării şi le vor aduce la cunoştinţa membrilor asociaţi cu cel puţin 60 de zile înainte de data fixată. În cazuri excepţionale, Adunarea Generală se poate convoca în şedinţă extraordinară cu minim 12 zile calendaristice înainte de data fixată.

 5. Adunarea Generală se organizează obligatoriu şi în condiţiile demisiei sau imposibilităţii de exercitare a funcţiilor de către Colegiul Director, caz în care se vor organiza noi alegeri.

 6. Adunarea Generală se organizează obligatoriu în condiţiile solicitării scrise a cel puţin 51% din membrii asociaţi ai CNRI.

 7. La Adunarea Generală pot să participe toţi membrii asociaţi individuali şi colectivi cu cotizaţia plătită la zi.

 1. Membrul asociat CNRI care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

 2. Membrul asociat CNRI care încalcă dispoziţiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate CNRI dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

 1. Adunarea Generală este legal constituită la prima convocare în prezenţa fizică sau prin votul prin corespondenţă a cel puţin jumătate din numărul membrilor asociaţi cu drept de vot. În cazul neîntrunirii cvorumului necesar la prima convocare, a doua reuniune are loc cel mai târziu în 24 de ore indiferent de numărul de participanţi.

 2. Adoptarea hotărârilor supuse spre vot Adunării Generale necesită o majoritate simplă de voturi favorabile.

 3. În cazul în care votul se referă la conţinutul statutului, dizolvarea şi lichidarea CNRI şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare şi este necesar cel puţin două treimi de voturi favorabile şi nu se va folosi votul prin corespondenţă.

 4. Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii şi ale statutului, sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

 5. Hotărârile Adunării Generale, contrare legii sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

 1. Secretariatul CNRI are obligaţia de a anunţa toţi membrii asociaţi, cu minimum 60 de zile înainte data şi tematica Adunării, aprobate de Colegiul Director al CNRI. Documentele Adunării Generale se trimit cu 30 de zile înainte de data fixată pentru desfăşurare. Responsabilitatea pentru întocmirea documentelor revine Colegiului Director.

 2. Membrii asociaţi trebuie să confirme modalitatea de participare cu 15 de zile (prezenţa fizică sau vot prin corespondenţă) înainte de data stabilită pentru desfăşurarea Adunării Generale.

 3. Propunerile şi amendamentele în divergenţă vor fi trimise către secretariatul CNRI cu minimum 20 de zile înaintea datei Adunării Generale.

 4. Documentele finale se aduc la cunoştinţa membrilor asociaţi cu minimum 5 zile înainte de începerea votului.

 5. Votul prin corespondenţă începe cu 5 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale şi durează până la ora începerii Adunării Generale.

 6. Calendarul se detaliază pentru fiecare Adunare Generală de către secretariatul CNRI şi se aprobă de către Colegiul Director al CNRI.

 1. Documentele puse la dispoziţia participanţilor trebuie să conţină:

  1. ordinea de zi propusă;

  2. materialele supuse aprobării Adunării, însoţite de amendamentele în divergenţă;

  3. forurile de conducere care se aleg şi lista candidaţilor însoţită de un document explicând modalităţile electorale şi indicând numărul locurilor în cazul Adunării Generale de alegere a aparatului de conducere a CNRI.

 2. Amendamentele aduse documentelor supuse votului Adunarii Generale trebuie să respecte următoarele condiţii:

  • să fie făcute în formă scrisă;

  • să fie motivate în drept şi în fapt;

  • să fie trimise cu minimum 20 de zile înainte de data stabilită pentru Adunarea Generală.

 3. În timpul Adunării Generale nu pot fi propuse alte amendamente decât cele prezentate în condiţiile descrise mai sus.

 4. Pe lângă textele documentelor supuse aprobării va fi prezentată şi o listă a tuturor amendamentelor.

 5. Votul se va exercita atât pentru lista de amendamente cât şi pentru documentele supuse aprobării.

 1. Tabelele cu participanţi vor fi afişate în ziua Adunării Generale la ora anunţată prin convocare.

 2. Contestaţiile legate de tabelele cu participanţi vor fi rezolvate înainte de începerea lucrărilor.

 1. Lucrările Adunării Generale vor fi deschise şi conduse de Preşedintele în exerciţiu. Secretariatul Adunării Generale va fi asigurat de secretarul CNRI.

 1. În cazul existenței unor amendamente la documentele Adunării Generale, acestea vor fi supune la vot înaintea votului respectivelor documente.

 2. Hotărârile adoptate de Adunarea Generală sunt definitive şi obligatorii pentru toate forurile de conducere şi pentru toţi membri asociaţi CNRI.

 1. Condiții de eligibilitate
  1. Pentru Colegiul Director sunt eligibili membrii asociați activi individuali, cu minim 4 ani vechime în domeniul iluminatului sau în cadrul CNRI, cu plata cotizației la zi.

  2. Pentru funcţiile de Vicepreşedinte şi Director de Divizie sunt eligibili membrii asociaţi activi individuali, cu minim 2 ani vechime în domeniul iluminatului sau în cadrul CNRI, cu plata cotizaţiei la zi.

  3. Pentru Comisia de cenzori a CNRI sunt eligibili membrii asociaţi ai CNRI, cu minim 2 ani vechime în domeniul iluminatului sau în cadrul CNRI, cu plata cotizaţiei la zi, cu exceptia unui contabil autorizat sau expert contabil.

  4. Pentru Comisia de Etica sunt eligibili membrii asociaţi ai CNRI, cu minim 10 ani vechime în profesie.

  5. Condițiile de eligibilitate sunt apreciate la data limită de depunere a candidaturilor.

 2. Candidaturile
  1. Secretariatul CNRI, are obligația de a aduce la cunoștința membrilor asociați ai CNRI condițiile pentru depunerea candidaturilor, modelul dosarului de candidatură şi data limită până la care candidaturile pot fi depuse.

  2. Candidaturile sunt individuale şi ele nu pot fi grupate pe liste, cu excepţia celor pentru Colegiul Director, caz în care candidaturile vor fi nominale pe o listă de 4 membri asociaţi, supunându-se votului Adunării Generale echipa formată din 4 membri asociaţi.

  3. Candidaturile se depun personal sau prin poştă la adresa de corespondenţă însoţite de un succint curriculum vitae şi scrisoare de intenţie.

  4. Secretariatul CNRI verifică şi confirmă pentru fiecare candidat plata la zi a cotizaţiei.

  5. Candidaţi pentru Colegiul Director nu pot să candideze pentru Comisia de Cenzori.

  6. Imediat după data limită stabilită pentru depunerea candidaturilor, secretariatul CNRI, verifică fiecare dosar de candidatură, înregistrează candidaturile pe o listă unică, în ordinea alfabetică, și o afișează pe pagina de internet a CNRI cu cel puțin 7 zile înainte de data Adunării Generale.

 3. Votul
  1. Buletinele de vot nu vor avea alte însemnări decât cele prevăzute de sistemul de votare, în caz contrar ele urmând a fi anulate.

  2. Votarea se face prin bifarea conform indicaţiei de pe buletine.

  3. Buletinele de vot care nu conţin nici o opţiune sau conţin mai multe opţiuni decât numărul locurilor disponibile vor fi considerate nule.

  4. Votul poate fi exprimat doar de către membrii asociaţi ai CNRI (cu cotizaţia la zi) personal sau prin persoane împuternicite.

  5. Voturile pentru documente de natură tehnică sunt de tip individual şi se desfăşoară de obicei prin corespondenţă.

  6. Algoritmul de calcul al voturilor pentru hotărârile Adunării Generale este următorul:

   • Fiecare membru asociat activ individual deţine un vot.

   • Fiecare membru asociat activ colectiv deține 3 voturi.

 4. Scrutinul pentru Colegiul Director
  1. Membrii Colegiului Director se aleg pe listă cu majoritatea voturilor participanților la Adunarea Generală de alegeri.

  2. Lista cu candidaţii care a întrunit majoritatea (50% plus unul) în primul tur se consideră aleasă.

  3. În cazul în care nici una dintre liste n-a întrunit majoritatea (50% plus unul) în primul tur de scrutin, se va organiza al doilea tur de scrutin.

  4. La al doilea tur de scrutin vor participa listele clasate pe primele două locuri în primul tur.

  5. După al doilea tur de scrutin este considerat aleasă candidatura care a obținut cel mai mare număr de voturi.

 5. Scrutinul pentru alegerea Vicepreședinților și a Directorilor de Divizii
  1. Scrutinul are loc într-un singur tur.

  2. Sunt aleși candidații care au obținut cele mai multe voturi. În caz de egalitate, Adunarea Generală stabilește modalitatea de departajare.

 6. Scrutinul pentru Comisiile CNRI (de Cenzori și de Etică)
  1. Membrii comisiilor CNRI se aleg în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute de aceştia.

 1. Comisia de verificare şi numărare a voturilor va întocmi un raport, semnat de către toţi membrii comisiei de numărare a voturilor, care va fi prezentat participanţilor la Adunarea Generală. Acesta trebuie să conţină:

  • numărul total al membrilor asociaţi ai CNRI, din care numărul membrilor asociaţi cu drept de vot;

  • numărul total al participanţilor;

  • numărul total al voturilor exprimate şi modalitatea de votare (direct sau prin corespondenţă);

  • numărul total al voturilor valabile şi cel al voturilor nule;

  • numărul candidaţilor şi funcţiile care au fost eligibile;

  • numărul de voturi obţinut de fiecare candidat ales în ordinea descrescătoare a acestora;

  • lista persoanelor alese;

  • numărul de voturi obţinut de fiecare material supus aprobării;

  • lista materialelor aprobate.

 2. Secretariatul Adunării Generale va redacta procesul-verbal, care va cuprinde:

  1. modul în care a fost convocată Adunarea Generală şi caracterul ei ordinar sau extraordinar;

  2. anul, luna, ziua, ora şi locul desfăşurării Adunării Generale;

  3. numărul total al membrilor asociaţi;

  4. numărul total al participanţilor;

  5. componenţa prezidiului Adunării Generale;

  6. ordinea de zi votată de Adunarea Generală;

  7. hotărârile adoptate;

  8. componenţa forurilor de conducere alese, dacă este cazul;

  9. orice alte activităţi desfăşurate în cadrul Adunării Generale.

 3. Procesul-verbal va purta semnătura membrilor secretariatului Adunării Generale.

 4. Procesul-verbal va fi înregistrat şi păstrat la sediul CNRI, consultarea sa fiind permisă membrilor activi şi de onoare.

 1. Colegiul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale a CNRI.

 2. Colegiul Director este format din 4 membri aleşi de către Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani.

 3. Colegiul Director desemnează Preşedintele CNRI din rândul membrilor săi, pentru un mandat de un an.

 4. Decide asupra preluării prerogativelor Preşedintelui CNRI, în caz de indisponibilitate temporară sau de lipsă a acestuia.

 5. Hotărârile Colegiului Director sunt semnate de fiecare dintre cei 4 membri.

 6. Colegiul Director poate fi revocat în totalitatea lui în cazul în care se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini mandatul sau se constată neîndeplinirea misiunilor asumate de acesta. Revocarea Colegiului Director se poate face în aceleaşi condiţii ca şi pentru alegerea acestuia.

 1. Preşedintele CNRI reprezintă CNRI în relaţiile sale cu persoane juridice de drept public sau privat, din ţară sau străinătate, ori persoane fizice, şi încheie, în numele CNRI, convenţii, contracte si alte acte juridice.

 2. Preşedintele CNRI reprezintă România la Adunările Generale CIE, în această calitate având dreptul la un vot. În caz de indisponibilitate a preşedintelui, reprezentarea va fi asigurată de un alt membru al Colegiului Director.

 3. Preşedintele CNRI convocă Colegiul Director, conduce şedinţele şi asigură executarea deciziilor luate.

 4. În caz de indisponibilitate temporară sau de lipsă pentru o perioadă mai mare de 45 zile lucrătoare prerogativele sale vor fi preluate de unul dintre ceilalţi 3 membri ai Colegiului Director.

 5. Preşedintele, în exercitarea atribuţiilor sale, semnează hotărârile adoptate de Adunarea Generală.

 6. Dispune şi aprobă plata cotizaţiilor către organismele internaţionale la care CNRI este parte sau afiliat.

 7. Dispune şi aprobă plăţile efectuate din contul CNRI.

 1. Colegiul Director are următoarele atribuţii:

  1. prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară şi executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil;

  2. coordonează modul de administrare şi gestionare a patrimoniului CNRI;

  3. întocmeşte proiectul de buget anual de venituri şi cheltuieli şi îl supune aprobării Adunării Generale;

  4. întocmeşte programul anual de activităţi CNRI şi îl supune aprobării Adunării Generale;

  5. aprobă organigrama şi politica de personal ale CNRI;

  6. coordonează activitatea Vicepreşedinţilor şi aprobă regulamentul de funcţionare a domeniilor coordonate de către Vicepreşedinţi;

  7. coordonează activitatea Directorilor de Divizii şi întocmeşte regulamentul de funcţionare a acestora;

  8. împreună cu Vicepreşedinţii şi/sau Directorii de Divizii Tehnice face propuneri de reglementări legislative şi normative specifice domeniului;

  9. aprobă regulamentele de funcţionare a comisiilor CNRI;

  10. împuterniceşte una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru asociat CNRI ori sunt străine de CNRI, pentru a exercita atribuţii de tip economic, juridic, personal, relaţii publice, traducere documente tehnice, consultanţă etc.;

  11. aprobă limitele remuneraţiilor / onorariilor de referinţă pentru persoanele angajate;

  12. aprobă încheierea contractelor de servicii / colaborare necesare îndeplinirii obiectivelor CNRI;

  13. pregăteşte documentele care vor fi supuse aprobării Adunării Generale;

  14. schimbarea sediului este hotărâtă de către Colegiul Director şi este supusă votului Adunării Generale, exprimarea votului se poate realiza prin corespondenţă.

  15. propune modificări ale statutului, pe care le supune votului Adunării Generale.

  16. aprobă normele metodologice de acordare a certificatului de atestare profesională în iluminat (CAPI);

  17. aprobă regulamentul cadru pentru organizarea concursurilor naţionale de iluminat;

  18. asigură informarea membrilor asociaţi asupra problemelor specifice şi deciziilor luate.

 2. Membrii Colegiului Director au obligaţia de a colabora pentru a duce la îndeplinire atribuţiile conferite.

 1. Colegiul Director se reuneşte ori de câte ori este necesar la convocarea preşedintelui CNRI; Preşedintele are obligaţia de a convoca Colegiul Director în termen de 7 zile de la solicitarea a 2 dintre membrii acestuia.

 2. Ordinea de zi a şedinţelor este fixată de Preşedinte.

 3. Reuniunile sunt convocate cu cel puţin 3 zile înainte, iar convocarea va cuprinde locul, data, ora de desfăşurare, ordinea de zi stabilită şi materialele supuse dezbaterii şi aprobării. Fac excepţie de la prevederile anterioare cazurile de forţă majoră.

 4. Şedinţa este considerată statutară în prezenţa tuturor membrilor Colegiul Director. La şedinţă pot asista persoane invitate.

 5. Votul este deschis, iar hotărârile se adoptă cu votul a ¾ dintre membrii Colegiului Director, incluzând şi votul preşedintelui.

 6. Şedinţele Colegiului Director sunt consemnate într-un proces verbal semnat de către toţi membrii Colegiului Director.

 1. Pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor CNRI, Adunarea Generală alege 4(patru) Vicepreşedinţi, care coordonează următoarele domenii majore ale activităţii CNRI:

  1. Formarea Profesională în domeniul luminii şi iluminatului a membrilor asociaţi ai CNRI şi a nemebrilor;

  2. Relaţiile Publice ale asociaţiei cu două componente: comunicare internă în cadrul CNRI şi comunicare externă;

  3. Documentarea tehnică în domeniul luminii şi iluminatului;

  4. Reglementarea în domeniul luminii şi iluminatului.

 2. Organigrama de la ART.31 defineşte principalele atribuţii exercitate de fiecare dintre cei 4 Vicepreşedinţi.

 3. Fiecare Vicepreşedinte întocmeşte Regulamentul intern de funcţionare a domeniului, care este supus spre aprobare Colegiului Director.

Preşedinte de Onoare

Colegiu Director – format din patru membri

Vicepreşedinte 1 – formare profesională

Vicepreşedinte 2 – relaţii publice

Vicepreşedinte 3 – documentare

Vicepreşedinte 4 – reglementare

Secretar

Director economic

Director al site-ului C.N.R.I.

DIVIZII CORESPONDENTE C.I.E. (Commission Internationale de l’Eclairage):

Director al Diviziei 1 – Vedere şi culoare:

Director al Diviziei 2 – Măsurări fizice ale luminii și radiațiilor

Director al Diviziei 3 – Mediul interior şi proiectarea iluminatului

Director al Diviziei 4 – Iluminat şi semnalizare pentru transporturi

Director al Diviziei 5 – Iluminat exterior şi alte aplicaţii

Director al Diviziei 6 – Fotobiologie şi fotochimie

Director al Diviziei 8 – Tehnologia imaginii

DIVIZII LA NIVEL NAŢIONAL:

Director al Diviziei Speciale DS 1 – Calificare profesională în domeniul iluminatului

Director al Diviziei Speciale DS 2 – Lumină – Arhitectură

Director al Diviziei Speciale DS 3 – Iluminat decorativ şi festiv

Director al Diviziei Speciale DS 4 – Partea electrică a sistemelor de iluminat

 1. În scopul îndeplinirii obiectivelor CNRI, Colegiul Director poate să propună înfiinţarea unor divizii suplimentare, cu caracter tehnic sau nu, cu competenţe pe domenii de interes. Propunerea se supune votului Adunării Generale.

 2. Atribuţiile exercitate de către Directorii de Divizii se desfăşoară pe baza prevederilor din regulamentul intern de funcţionare, întocmit de către Colegiul Director.

Capitolul 4. COMISIA DE CENZORI.

 1. Comisia de cenzori este formată din 3 membri titulari aleși de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani.

 2. Comisia se întruneşte:

  1. pentru prima dată în termen de 15 de zile de la alegere şi desemnează prin vot secret preşedintele;

  2. în şedinţe ordinare potrivit regulamentului propriu de organizare şi funcţionare;

  3. în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie, în condiţiile în care este sesizată de existenţa unor nereguli financiare legate de gestiunea bugetului şi a patrimoniului, la convocarea preşedintelui comisiei.

 3. Şedinţele sunt considerate statutare dacă sunt prezenţi cel puţin 2 dintre membrii comisiei.

 4. Pentru întocmirea raportului privind gestiunea fondurilor şi utilizarea mijloacelor fixe de către forurile alese de Adunarea Generală sau a persoanelor desemnate de acestea, comisia de cenzori va avea in componenţă un expert contabil sau contabil autorizat.

 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori va fi aprobat de Colegiul Director.

Comisia de cenzori asigură controlul financiar intern al CNRI şi are următoarele atribuţii:

 1. verifică modul în care este administrat patrimoniul CNRI şi verifică bilanţul contabil sub aspectul legalităţii, al corectitudinii datelor şi al regularităţii evidenţelor în documentele contabile;

 2. verifică dacă operaţiunile financiare ale CNRI se regăsesc în hotărârile Colegiului Director şi acestea sunt conforme cu bugetul aprobat;

 3. întocmeşte raportul de descărcare de gestiune al organelor alese ale CNRI şi îl prezintă Adunării Generale.

Rapoartele anuale ale comisiei de cenzori vor fi semnate obligatoriu de toți membrii titulari ai comisiei şi vor fi înaintate în termen de 3 zile de la întocmire Colegiului Director.

Capitolul 5. COMISIA DE ETICĂ

 1. Comisia de Etică este formată din 3 membri titulari aleşi de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani.

 2. Comisia se întruneşte:

  1. pentru prima dată în termen de 15 zile de la alegere şi desemnează prin vot secret preşedintele;

  2. în şedinţe ordinare potrivit regulamentului propriu de organizare şi funcţionare;

  3. în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie, în condiţiile în care este sesizată de existenţa unor abateri de la codul de etica, la convocarea preşedintelui comisiei.

 3. Şedinţele sunt considerate statutare dacă sunt prezenţi cel puţin 2 dintre membrii comisiei.

 4. Codul de etică, regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Etică vor fi aprobate de Adunarea Generală.

Rapoartele anuale ale comisiei de cenzori vor fi semnate obligatoriu de toți membrii titulari ai comisiei şi vor fi înaintate în termen de 3 zile de la întocmire Colegiului Director.

Capitolul 6. EVIDENŢA MEMBRILOR ASOCIAŢI

 1. CNRI prin secretarul său va înregistra şi reactualiza periodic, într-o evidenţă distinctă de datele din Tabloul Naţional al Membrilor, toate datele înregistrate la înscrierea în CNRI şi completate pe parcurs care se referă la membrii asociaţi ai CNRI şi, într-o a doua evidenţă conexă, toate datele care privesc aspectele financiare legate de taxa de înscriere şi plata cotizaţiilor.

 2. Baza de date are 3 secţiuni :

  1. generală – care cuprinde toate datele înregistrate la înscrierea în CNRI şi completate pe parcurs şi care poate fi prezentată numai Colegiul Director, precum şi persoanelor împuternicite de acestea.

  2. pentru membri asociaţi – care cuprinde toate datele pe care membrii asociaţi le consideră publice în interiorul CNRI.

   Restricţionarea informaţiilor se face de către membrul asociat al CNRI la înscriere sau pe parcurs printr-o solicitare scrisă adresată secretarului CNRI.

  3. publice – care cuprinde datele membrilor asociaţi şi adresele profesionale, precum şi reprezentanţii membrilor asociaţi colectivi.

 3. Elementele care ţin de datele personale pot fi puse la dispoziţia membrilor asociaţi ai CNRI şi terţilor numai cu acordul persoanelor vizate; acordul nu este necesar în cazul în care datele sunt solicitate în interesul unei anchete disciplinare sau al unei urmăriri penale în curs.

 4. Persoanele care operează bazele de date vor semna un angajament de confidențialitate ai cărui termeni vor fi stabiliți de Colegiul Director.

Capitolul 7. LICHIDAREA ȘI DIZOLVAREA CNRI

 1. Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei se vor realiza în conformitate cu Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi cu celelalte prevederi legale aplicabile.

 2. Bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice cu scop identic sau asemănător care vor fi determinate la momentul respectiv.

Capitolul 8. DISPOZIȚII FINALE

 1. Prezentul Statut intră în vigoare la data adoptării acestuia în Adunarea Generală.

Colegiul Director al Comitetului Național Român de Iluminat:
dr. ing. Anca Manolescu ……………………………
dr. ing. Ioan Păuț ……………………………………
dr. ing. Cătălin Gălățanu ……………………………
dr. ing. Gabriel Ispas ………………………………..
Secretar executiv:
dr. ing. Mihai Husch ………………………………….